Druhé kolo prijímacieho konania

 

Súkromné bilingválne gymnázium v zastúpení riaditeľky školy oznamuje zákonným zástupcom uchádzačov o štúdium, že pre školský rok 2017/2018 v študijnom odbore 79 02 J74 gymnázium -  bilingválne štúdium sa bude konať druhé kolo talentovej prijímacej skúšky v zmysle § 66 ods. 7  Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní dňa 20. júna 2017 o 9. 00 hod. v budove školy.

Uchádzačov o štúdium žiadame, aby nám v prípade záujmu zaslali vyplnenú prihlášku na štúdium do 12. júna 2017.

Forma talentovej prijímacej skúšky, kritéria a ostatné podmienky pre prijatie na štúdium platia pre druhé kolo nezmenené.

 

 V Galante dňa 10. 05. 2017

 

Mgr. Henrieta Drgová Petrovičová, riaditeľka školy