Úvod

Je nepredstaviteľné zabezpečiť úspech v budúcnosti našich detí bez znalosti anglického jazyka.

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľ súkromného gymnázia - Lajos TóthNové storočie spolu so vstupom do Európskej únie znamená novú výzvu pre mládež Slovenska. Príprava študentov pre nový život v európskych dimenziách sa postupne dostáva výlučne do rúk vzdelávacích inštitúcií, čo znamená nárast zodpovednosti škôl na Slovensku.

Nemenej je dôležitá úloha rodičov pri správnom výbere školských zariadení pre ich deti, pričom si kladú základné a dôležité otázky:

  • Dokáže škola pripraviť svojich študentov na univerzitné štúdium?
  • Po skončení štúdia dokáže si dieťa nájsť vhodné a primerané pracovisko?
  • Môže škola zabezpečiť vzdelanie vhodné pre rôzne európske univerzity ?
  • Ak sa dieťa rozhodne nepokračovať v štúdiu po stredoškolskom vzdelaní, dokáže sa umiestniť ?

Dnes je už všeobecne známe, že znalosť cudzích jazykov je nevyhnutná. S týmto vedomím pracuje úspešne Súkromné gymnázium v Galante už od roku svojho založenia 1991. V roku 2000 sme sa rozhodli riešiť daný problém zriadením anglického bilingválneho gymnázia.

Hlavným cieľom bilingválneho štúdia je vytvorenie a rozvíjanie samostatného myslenia a rozvíjanie schopností žiakov, čím ich pripravíme na dvojjazyčnú maturitnú skúšku a na vysokoškolské štúdium tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Vyučovanie sa koná v príjemnom prostredí, v esteticky zariadených miestnostiach, pomocou učebníc na vysokej úrovni. Škola je vybavená aj počítačovou miestnosťou, knižnicou a fitnes telocvičňou.

Škola prísne dbá na pravidelné informovanie rodičov, a tak vytvorila úzku spoluprácu s nimi. Rodičia môžu navštíviť školu aj bez ohlásenia, môžu byť prítomní na vyučovacích hodinách. Vyučujúci pedagógovia ich prijímajú aj v stránkových dňoch, kde individuálne diskutujú s rodičmi o vyskytujúcich sa problémoch. Na pravidelných celotriednych rodičovských združeniach sa zúčastňujú aj žiaci.

Súkromné gymnázium v Galante tvorí pomerne malé spoločenstvo, čo zabezpečuje príjemnú atmosféru v škole. Cieľom je nielen vzdelanie, ale aj výchova žiakov, aby svoje získané vedomosti dokázali v budúcnosti využiť a profitovať z nich.

S RADOSŤOU OČAKÁVAME VAŠU NÁVŠTEVU V NAŠEJ ŠKOLE

Lajos Tóth - zriaďovateľ